La nostra escola infantil de primer cicle I d’iniciativa social participa en les sol·licituds de subvenció quan són convocades pels diferents estaments de l’Administració: DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ i DIPUTACIÓ DE BARCELONA

PLA D‘OBERTURA DEL CENTRE

Nombre de professionals (docents i no docents) que pot fer atenció presencial al centre

 

La Llar d’infants Petit Aloma té la intenció d’obrir les seves portes el dia 8 de juny, en el moment en què Barcelona passi a FASE 2 de desescalada.

Tant la titularitat com la Direcció de la llar, han mantingut reunions setmanals amb totes les educadores, ja que s’han realitzat vídeos per als infants i les famílies, de diferents activitats i sempre seguint la programació. Aquestes reunions setmanals ens han servit per mantenir un contacte directe amb la plantilla i veure com estan portant el confinament, tant a nivell de salut com a nivell emocional. Les treballadores són persones molt implicades i amb ganes de fer coses, fet que els ha estat positiu ja que ha hagut un mínim de feedback amb les famílies, gràcies al vídeos.

A banda de planificar les activitats, a la última sessió, es va exposar l’obligatorietat d’obrir la llar d’infants en el moment en que entréssim en FASE 2 i totes les mestres van mostrar la seva disponibilitat de venir a treballar. En base a aquesta informació, la titularitat ha escollit a dues treballadores , les quals han mostrat la seva conformitat.

Personal que atendrà la llar d’infants en el moment de la seva apertura:

– MARTA ORRIOLS SANTANDER: Directora en funcions.
– SÍLVIA VALLÉS CALVETE: Representant de la titularitat
– IRENE GODOY LÓPEZ: Educadora
– ELENA GARCÍA UBACH: Educadora

Les educadores assignades, mai podran canviar de grup, hauran de romandre sempre amb els mateixos alumnes, per tal de controlar i detectar en cas que algun alumne caigués malalt.

Tot el personal haurà signat el seu document de declaració responsable respecte al seu estat de salut actual. Cap de les persones esmentades ha passat el coronavirus ni ha estat en contacte amb cap persona que hagi estat malalta.

Cada dia, abans d’entrar al centre, el personal es prendrà la temperatura. Un cop dins del vestuari, es rentaran les mans, es canviaran de roba, tot i que les nostres educadores ja tenen la seva roba de treball, guardaran la seva roba al seu armariet i un cop finalitzada la seva jornada de treball, introduiran la roba de treball a una bossa de plàstic, la qual s’enduran a casa per rentar-la amb aigua calenta.

Cada persona tindrà al seu abans mascaretes quirúrgiques i una pantalla protectora assignada a cadascuna, la qual haurà de portar al llarg de la seva jornada. També portaran els cabells recollits.

Previsió d’alumnat que assistiran presencialment al centre

La previsió a dia d’avui serà al voltant de 10 alumnes.

Durant tot el confinament i des del minut 1, s’ha mantingut contacte amb les famílies, tant via mail com amb trucades telefòniques.

Pel que fa a la incorporació dels nens a la llar, es va fer la consulta 3 setmanes abans d’entrar en FASE 1, per tal de tenir una previsió el més acurada possible i saber amb quants nens i nenes haurem de comptar per tal d’organitzar a les educadores.

Les famílies que portin als seus nens i nenes a la llar, hauran enviat una setmana abans la declaració responsable conforme els alumnes compleixen els requisits a nivell de salut. (se’ls lliurarà el document oficial)

El dia 21 de maig, vam enviar un correu electrònic, on informàvem de l’apertura dels alumnes d’educació infantil de 1 a 2 anys, per a famílies que acreditessin que els progenitors es veuen obligats a realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar ni realitzar teletreball.

Atès que la ràtio indicada ,segons les instruccions, és de 5 infants per educadora i espai vam indicar que l’acollida dels nens estaria sotmesa a prioritat segons el punt anterior.

Organització de l’acció educativa presencial

Les famílies que portin als seus nens i nenes a la llar, hauran enviat una setmana abans la declaració responsable per motius de feina d’ambdós progenitors.

 • Nombre d’alumnes dels nivells previstos pel Departament d’Educació́ que assistirà̀
  presencialment al centre. Un mínim de 10 i un màxim de 15 infants en total.
 • Organització́ de grups d’alumnes i del professorat. La previsió és comptar amb 2 ó 3
  educadores, 5 infants per cadascuna d’elles.
  • PRIMER GRUP: Irene Godoy. Alumnes de 2 anys
  • SEGON GRUP: Elena Garcia. Alumnes de 1 any.
  • En cas de poder organitzar un tercer grup, els nens i nenes romandran en llista
   d’espera fins arribar a un nombre màxim de 5 alumnes.
 • Horaris del grups (indicant l’horari d’entrada , sortida i d’esbarjo)
 • L’horari de cada grup serà de 9 a 13 h sense servei de menjador.
 • Identificació́ dels espais que ocuparan cada grup-classe.
  • GRUP 1: AULA DE P2 ELEFANTS.
  • GRUP 2: AULA DE P1
 • GRUP 3: AULA DE P2 LLEONS (Només en cas d’arribar a un tercer grup de 5
  infants)

Les aules es ventilaran abans d’entrar els infants a l’aula, durant l’esbarjo i a la sortida dels nens cap a casa, i romandran obertes en mode basculant durant tota la jornada.

Cada dia, en acabar la jornada es netejaran les aules a fons i es desinfectaran diàriament.

El centre disposa de 3 espais diferenciats de patis. Per tant, l’esbarjo el poden realitzar els grups de forma simultània, però seqüenciada. Els infants sortiran al pati entre les 11 i les 12 hores.

El grup ubicat a l’aula de P1 accedeix directament al pati gran número 1. (100 m2) a les 10’30 hores.

Un segon grup ubicat a l’aula de P2 accedeix directament per la porta principal. (70 m2) a les 11’15 hores.

Un tercer grup, si s’arribés a organitzar, ubicat a l’altra aula de P2 sortiria el primer per la porta principal sense creuar-se amb cap altre grup d’alumnes.

En cas que algun nen o nena presentés alguna simptomatologia (febre, diarrea…) no podrà
venir a la llar sota cap concepte i ho haurà d’informar al centre amb rapidesa.

Per accedir a l’escola

 

Quan els alumnes accedeixen a l’escola, sempre hi ha una persona donant la benvinguda (Sílvia Vallés). En aquest moment, se’ls prendrà la temperatura amb un termòmetre digital i aquesta mateixa persona acompanyarà el nen o nena a la seva classe. L’infant, abans d’entrar a la seva aula, es netejarà la sola de les sabates amb la dissolució que disposarà la llar. Les persones que portin els nens a l’escola no podran accedir al centre.

Tot i així, hi haurà una catifa amb dilució amb lleixiu per netejar-se la sola de les sabates.

La Directora en funcions (Marta Orriols) controlarà que entre les famílies i nens que siguin al carrer esperant per accedir a la llar, hi hagi la distància de separació de 2 m. entre ells.

Només podrà portar al nen, un sol familiar i sempre haurà de ser la mateixa persona. Entregarà el nen o nena a la persona que estigui a la porta.

Un cop hagi entregat a l’infant a l’educadora, la persona encarregada de la rebuda dels nens es tornarà a dirigir a la porta per recollir al següent nen.

L’escola té un espai a l’abast dels pares per desar els cotxets, que podran fer servir les famílies, tenint en compte que s’hauran d’aplicar gel hidroalcohòlic, després de cada manipulació, ja sigui entre les persones adultes o amb els infants. El cotxet l’entregaran plegat i el deixaran a l’entrada per tal que les persones responsables el puguin desar.

Els nens, quan surtin al pati, no tindran accés a aquesta zona.

En cas que algun nen o nena presentés alguna simptomatologia (febre, diarrea…) no podrà venir a la llar sota cap concepte i ho haurà d’informar al centre amb rapidesa.

A l’aula

Les dimensions de les nostres aules permetran que els nens i les nenes estiguin separats per 4m2 entre ells.

Prèviament a l’obertura del centre, les aules s’hauran netejat i desinfectat a fons, a l’igual que els patis.

Pel que fa al material que utilitzaran els infants, s’haurà netejat i desinfectat prèviament, i es netejarà en tot moment. En acabar la jornada, les joguines de plàstic dur es rentaran al rentaplats i les joguines de roba es rentaran a la rentadora i a més de 60 ºC.

Cada nen tindrà un lloc fix assignat i una cistelleta amb joguines al seu lloc. Aquestes joguines es netejaran en acabar la jornada.

Tanmateix, es rentarà les mans dels infants a l’arribada a la llar. Abans i després de prendre el petit esmorzar, abans i després d’anar al WC, abans i després d’anar al pati i, per suposat, cada vegada que tussin o esternudin.

Pel que fa a les taules, cadires i parets, l’educadora ho desinfectarà amb Sanitol i ho assecarà amb tovallons eixugamans de paper.

Pel que fa al grup dels més petits que encara portin bolquers, l’educadora responsable tindrà tot allò que necessiti al seu abans i haurà posat una tira de paper eixugamans a sobre del canviador, desinfectat prèviament. L’acció la realitzaran amb els guants posats, fet que ja és costum a la nostra llar. Abans i després de cada canvi de bolquer, es rentaran les mans.

Es garantiran totes mesures preceptives per tal es compleixi la normativa establertes pel protocol marcat pel PROCICAT.

Argumentari transmissió infants

Podeu veure aquí el document explicatiu sobre el paper dels infants en la transmissió del nou coronavirus.

Declaració responsable famílies

Descarregueu-vos aquí el document amb la declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació infantil.