La nostra escola infantil de primer cicle I d’iniciativa social participa en les sol·licituds de subvenció quan són convocades pels diferents estaments de l’Administració: DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ i DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Petit Aloma

Escola bressol

Què fem a Petit Aloma

PETIT ALOMA és una escola infantil amb llarga experiència, ja que es troba al món de l’educació des de l’any 1973, és la “germana petita” dels centres ESCOLA ALOMA (ed. Infantil, primària i secundària) i SANTAPAU-PIFMA (Batxillerat, Cicles Formatius, Formació ocupacional, PQPI, PPA)

El nostre centre basa la seva línea de treball en la formació global del nen-a, en la seva capacitat d’aprendre a partir de la manipulació, l’experimentació, l’exploració i els sentiments. Oferint la tranquill.litat que busqueu el temps que no podeu estar amb el vostre fill-a, acompanyant-lo en el seu desenvolupament personal, amb un clima i tracte familiar. Perquè, el que més estimem en el món són els fills-filles.

Dia mundial de la salut ambiental 🌿

Celebrem el dia mundial de la salut ambiental. Com a objectiu de l’educació ambiental escolar tenim que l’alumnat...

Joc simbòlic 🚗

JOC SIMBÒLIC- PSICOMOTRICITAT Un circuit de cotxes per jugar i aprofofitar per ensenyar des d’on sortim, on anem i...

Traç vertical

Seguim treballant el traç vertical. Aprofitar materials del nostre abast per reclamar l’atenció dels petits i petites...

El nostre equip

 • Mestres-tutors: responsables del grup i interlocutors amb la família.
 • Mestres de reforç i auxiliars.
 • Equip psicopedagògic: psicòlegs, logopeda.
 • Pediatra: assessora en temes de salut i visita a l’alumnat.
 • Assessors i especialistes en temes de 1ª infància i adolescència
 • Escola de pares-mares

 

El nostres principis

 • Estimular el desenvolupament integral dels nens i nenes.
 • Preparar-los per a la vida, que tinguin conciència de les seves capacitats sensorio-motores i de la seva creativitat. Que desenvolupin totes les possibilitats d’expressió, comu- nicació i aprenentatge intel.lectual.
 • Afavorir el desenvolupament de l’autonomia personal i ordre, per poder estructurar el pensament.
 • Adaptar-se a les capacitats i necessitats de cada alum- ne/a.
 • Que cada alumne/a disposi del seu temps i el seu mo- ment. És necessari evitar les pressions, presses i compara- cions.
 • Que l’aprenentatge sigui agradable per als nostres alum- nes i que tinguin ganes d’avançar cada cop una mica més.

Que sàpiguen apreciar l’autenticitat i ,en definitiva, que siguin feliços.

 

Serveis

 • Estimulació auditiva i musical (guitarra I piano en viu).
 • Estimulació lectura-Racó del conte.
 • Desenvolupament psicomotor-aula d’activitats sensorials.
 • Gabinet psicopedagògic.
 • Assessorament psicològic.
 • Gabinet logopèdic.
 • Escola de pares– Conferències I tallers.
 • Entrevistes individuals.
 • niciació a les noves tecnologies- pissarra digital I mitjans audiovisuals.
 • Espai de descans.
 • Cuina pròpia.
 • Servei mèdic.
Servei mèdic

És un servei ofert per a tots els nens i nenes de la Llar.
Un cop a la setmana, el Centre posa a disposició d’aquelles famílies que ho necessitin, l’atenció del pediatre, el qual visitarà als vostres fills/filles.

Només caldrà que ho notifiqueu a secretaria a les 9 h., omplint la butlleta que us podeu descarregar fent clic AQUÍ, o bé, omplint-la directament a Secretaria.

 

Horari

Obert de setembre a juliol.
Horari general: 9-17h.
Menjador: 13-15h. Supervisat per les pròpies educadores

Servei d’acollida:

 • matí: 7-9h
 • tarda: 17-19h.

Normatives

Normativa general

– Els horaris dels alumnes no poden ser modificats, si prèviament no s ́ha parlat amb Direcció. Per fer entrades o sortides fora de l ́horari habitual (excepcionalment) s ́ha de notificar a la mestra.
– La puntualitat és obligatòria, els nens-nenes creen les nocions tem- porals per les rutines.
– Quan no vingui a recollir el nen-a el responsable habitual, haurem de comunicar al mestre qui vindrà en el seu lloc i emplenar el justifi- cant d ́autorització de sortida corresponent, ja que si no no es deixarà sortir l ́alumne-a. La persona autoritzada haurà d ́identificar-se presen- tant el seu DNI.
– Després de l ́hora de sortida no es pot utilitzar cap instal.lació del centre, ja que les classes s ́han de netejar i acondicionar per l ́endemà.
– Qualsevol consulta que vulgueu fer a la mestra ha de ser fora de l ́horari d ́entrades, d ́aquesta forma podrem donar un millor servei a les necessitats dels vostres fills-filles.
– Si, durant el dia, heu de trucar per alguna raó sereu atesos per la persona que es trobi a secretaria.
– L’esmorzar dels nens-nenes de pàrquing matinal és fins les 8 ́30h. A partir d ́aquesta hora han d ́entrar esmorzats de casa.
– No es pot fer ús de recipients de vidre per portar el menjar de ma- ternal ni els esmorzars de la resta de cursos.
– Tot el material de l ́alumne ha d ́anar degudament marcat per tal de conèixer de qui és cada cosa, si no és així l ́escola no se ́n farà res- ponsable. A més, totes les jaquetes, abrics i anoracs han de portar una cinta pel penjador.
Vestimenta dels nens: no es poden portar petos, tirants o cinturons. La roba ha de facilitar al màxim els canvis de bolquer. Les nenes que no caminin no poden portar faldilla o vestit, ja que a l ́hora de gatejar o començar a incorporar-se provoca caigudes.
– Tots els alumnes, a excepció de maternal, han de portar el xandall i la bata de l ́escola (posada des de casa), tant d ́estiu com d ́hivern. També és material exclusiu del centre la motxilla, la bossa de canvi, els pitets i el matalàs (nens de menjador).
– Els cotxets han de quedar a la zona destinada a tal ús, amb el nom del nen i ben plegats. Només es quedaran a l ́escola els de maternal i P.1. El centre proporciona l ́espai, però no es fa responsable de cap cotxet ni del que contingui.
– Les joguines queden absolutament prohibides. Si es portessin, els pares se les haurien d ́endur a casa, ja que a l ́escola no es poden quedar.

Normativa sanitària

– Tenir cura de la higiene personal i roba dels nens-nenes.
– Retallar les ungles regularment per tal d ́evitar esgarrapades.
– Evitar al màxim la ingesta de bolleria industrial i sucres.a l’hora dels esmorzars/berenars.
– Quan un nen-a tingui qualsevol dels símptomes que es detallen a continuació és necessari que no assisteixi a l ́escola: febre, diarrea, conjuntivitis, angines, paràsits…
– Sempre que el centre comuniqui a la família que el nen-a es tro- ba malament, s ́ha de recollir el més aviat possible, tant pel seu bé com per la resta del grup. Si la família no fos localitzable, l ́escola actuarà de la forma que cregui convenient.
– No es donarà cap medicament als alumnes de mitja jornada. Els nens que facin jornada completa que portin medicació hauran de tenir emplenada l ́autorització de medicació; de forma verbal no es donarà res.
– Si voleu que l ́escola doni antitèrmic, en cas de necessitat, hau- reu d ́emplenar un justificant que facilitarà la mestra a principis de curs.
– En cas d ́accident escolar es traslladarà l ́alumne-a a la mútua de l ́escola, on el metge indicarà que s ́ha de fer, essent l ́escola la responsable en aquell moment d ́actuar com cregui convenient.
– Si un alumne té al.lèrgia, intolerància, necessita règim, etc. heu de comunicar-ho a la mestra.

Material

P0

– Motxilla i bossa de canvi de l’ ́escola
– Pitets de l ́’escola (3)
– Recanvi complet de roba
– Xumet
– Bossa o capsa pel xumet
– Biberó i got de plàstic
– Bolquers (1 paquet, cada vegada que s’ ́acabin es demanaran més)
– Crema de culet
– Tovalloletes humides: 2 paquets els nens de jornada completa, 1 paquet els de mitja jornada, al mes.

Llar 1-2

– Motxilla i bossa de canvi de l ́escola
– Xandall de l ́escola
– 2 bates de l ́escola
– Pitets de l ́escola (3)- Nens de menjador
– Matalàs per dormir (menjador)
– Got de plàstic amb nansa o got adaptat
– Bolquers (1 paquet, en acabar-se es demanaran més)
– Tovalloletes humides: 2 paquets els nens de jornada com- pleta, 1 paquet els de mitja jornada)
– Crema de culet, si fos necessari
– Xumet, pel centre

Nota

Tot ha d ́anar degudament marcat en lloc visible. La colònia, tovalloles de rebuig, sèrum fisiològic, kleenex, etc es material que facilita el centre.
Tots els pantalons han de ser amb goma, no poden portar pe- tos, tirants o cinturons.
Les nenes que no caminin no podrán portar vestits ni faldilles