La nostra escola infantil de primer cicle I d’iniciativa social participa en les sol·licituds de subvenció quan són convocades pels diferents estaments de l’Administració: DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ i DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Els nostres valors

I la nostra tasca fonamental

Benvinguts

Els valors que potenciem van lligats directament amb l’autonomia que volem que els alumnes aconsegueixin en acabar la formació al nostre grup d’escoles. 

Destaquem els següent, entre d’altres:

Valors fonamentals

 1. Inculcar el sentit de la responsabilitat. Els alumnes han de desenvolupar la capacitat d’assumir la pròpia tasca i de preveure els resultats, tant positius com negatius, de les seves actuacions al llarg de la seva vida.
 2. Valorar l’esforç personal i l’autoexigència. Fer entendre als alumnes que la feina ben feta, s’aconsegueix amb el màxim de dedicació
 3. Fomentar el respecte a un mateix i als que l’envolten, inculcant bons hàbits de salut física i psíquica, promovent hàbits saludables en tots els àmbits.
 4. Desenvolupar en els alumnes l’establiment de relacions interpersonals positives. Ensenyar-los a ser empàtics i tolerants, amb capacitat d’escoltar i respectar els altres, fins i tot quan no es comparteixen les opinions.
 5. Transmetre en totes les nostres actuacions les directrius encaminades a que els alumnes aconsegueixin “saber estar” en cada moment i situació de la seva vida.
 6. Treballar la formació de la persona, per tal que els nostres alumnes adquireixin la capacitat de pensar, de descobrir la raó, la veritat i el valor de la família i els hàbits tals com la puntualitat, la higiene, la disciplina, la convivència, la solidaritat, complementant la seva formació amb l’Educació per a la Salut , l’Educació Viària, l’Educació pel Consum i Educació Mediambiental.

La nostra formació: trets característics

Dins de la nostra formació, aquets són els nostres trets característics:

 • Fomentar la formació del propi criteri i l’ús responsable de la llibertat personal.
 • Proporcionar una àmplia formació humanística i cultural, basada en una concepció transcendent de l’home i de la historia.
 • Educar per a la solidaritat, conreant les virtuts socials i cíviques, i ensenyant a actuar lliure i responsablement en les tasques civils, amb esperit de servei vers als demés.
 • Estimular la maduresa personal, la generositat, el respecte vers als demés, la sinceritat i coherència de vida, la laboriositat i l’esperit esportiu. Promoure una cultura de l’esforç que faciliti a cadascun, obtenir el màxim rendiment dels seus talents i capacitats.
 • Fomentar els detalls pràctics d’ordre, puntualitat, neteja i cura de les seves coses i de les dels demés, així com mostrar delicadesa i cordialitat en el tracte.
 • Fomentar una col·laboració estreta entre els pares dels alumnes i l’equip docent, per tal que l’acció educativa sigui eficaç. És important que hi hagi harmonia entre l’educació rebuda des de casa i la que s’imparteix a l’escola
 • Oferir una educació personalitzada a tots els alumnes, per tal que cadascun d’ells pugui aconseguir el màxim de profit, desenvolupant les seves capacitats, mostrant criteri propi per tal que sigui capaç de prendre les seves decisions de forma lliure i responsable. Tots els alumnes tenen un tutor d’aula, que els proporciona un assessorament individualitzat i que manté entrevistes periòdiques. Tanmateix, el tutor personal, té cura del benestar dels alumnes, pel que fa al seu estat d’ànim, els escolta, els aconsella i els ajuda front els seus problemes.
 • Desenvolupar i organitzar activitats docents i formatives, per tal de vetllar que tota la comunitat educativa, contribueixi a desenvolupar el projecte educatiu.
 • Promou la participació activa de les famílies en totes les tasques que es desenvolupen al centre, en un ambient d’amistat i de confiança.
 • Organitzar cursos i activitats adients per a la formació permanent dels Mestres, professors i la resta del personal del centre
 • Mantenir una actitud positiva de respecte i col·laboració entre els professors i els companys, desenvolupant l’esperit de servei vers als demés, el qual ha d’estar present en totes les activitats.

Ajudem a cada nen i nena a explorar, crèixer i aprendre

La nostra tasca fonamental

És l’educació integral dels nostres alumnes. Desenvolupem els recursos personals de cadascun d’ells per tal que siguin persones autònomes, competents en la seva vida futura, responsables i, sobre tot, felices.

Perseguim dues tasques bàsiques: La formació i la instrucció.

La formació en valors tals com, l’esforç, la col·laboració, la responsabilitat, la solidaritat, la prudència, l’amistat, el respecte als demés i a un mateix, etc.

La instrucció. L’adquisició de coneixements apropiats a l’edat i a l’evolució madurativa de cada nena i nena.

És fonamental que els alumnes adquireixin coneixements per tal de ser capaços de resoldre problemes de la vida quotidiana, així com l’assoliment d’actituds i hàbits que preparen els alumnes per viure en la societat de forma activa, lliure i participativa.