La nostra escola infantil de primer cicle I d’iniciativa social participa en les sol·licituds de subvenció quan són convocades pels diferents estaments de l’Administració: DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ i DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Com ho fem

La nostra metodologia 

Per a 

Fomentem el plurilingüisme. Les nostres llengües habituals, a més del català i el castellà, són l’anglès i el francès, com a segona llengua estrangera.

Pel que fa a l’anglès, s’incorporen diferents matèries impartides en aquesta llengua en tots els cursos, des de P3.

L’escola té integrades l’ús de les tecnologies audiovisuals i informàtiques com a eines pedagògiques per a l’aprenentatge i la comunicació. Per aconseguir-ho, disposem de pissarres digitals a totes les aules, des de P2, a la nostra escola bressol Petit Aloma,  fins a les aules d’ensenyament post-obligatori al Centre Santapau-Pifma.

Treballem amb avaluació contínua i sistemàtica, tenint en compte dos aspectes fonamentals dels alumnes: l’aprenentatge i les actituds. Les famílies tenen informació constant al respecte, per mitjà del nostre Moodle.

Destaquem la importància de la matèria d’Educació Física en tots els cursos. Fomentem el respecte a les regles del joc, a l’esforç individual i grupal i els ajudem a descobrir les possibilitats de cadascú.

La tutoria:

Mantenim una estreta relació amb les famílies, perquè creiem que el treball conjunt de les dues institucions (família – escola) és imprescindible per a l’èxit personal dels nostres alumnes, mitjançant: reunions, tutories trimestrals amb pares i alumnes de cicle superior, xerrades formatives i informatives i entrevistes amb psicòleg i logopeda, quan s’escaigui.

Objectius generals

El centre té elaborats un seguit de documents que concreten els objectius generals i específics que es treballen a l´escola i que regulen la vida del centre:

  • Projecte educatiu de centre (PEC): especifica les idees bàsiques de qui som i què volem aconseguir.
  • Programacions per competències: text que recull els objectius i continguts establerts a les diferents àrees durant un curs, un cicle i una etapa, així com els valors, actituds i procediments que es treballaran.
  • NOFC, NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE: explica com s´organitza i funciona el centre, tant a nivell d´equip docent com d´alumnat.
  • Projecte lingüístic de centre (PLC): document que determina quina és l´opció lingüística, la primera llengua estrangera i/o segona llengua que s´introduirà, i la llengua vehicular que reguli les activitats del centre.
  • Pla d´acollida (PAC): regula la forma d´actuació de l´equip de mestres, tant en alumnes de nova incorporació al sistema educatiu català, com en aquells que provenen d´un altre centre.
  • Pla d´emergència: pla que preveu com actuar en cas de necessitat i com s´estructura l´edifici.
  • PAD, pla d’atenció a la diversitat: projecte que regula les actuacions i els seguiments que s’han de portar a terme amb tot l’alumnat que necessita un pla individualitzat de treball.
  • Pla de convivència: document que té caràcter preventiu i és una eina que ens permet treballar per a que la convivència sigui una realitat. També intervenir en la prevenció de la violència amb la transmissió de valors