La nostra escola infantil de primer cicle I d’iniciativa social participa en les sol·licituds de subvenció quan són convocades pels diferents estaments de l’Administració: DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ i DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Escola Aloma

Visitar el Centre

Com treballem

Metodologia

Tots sabem que els coneixements, hàbits i valors que els nens reben en els primers anys de vida són la base del seu futur pensament i comportament, Aquesta és la raó per la qual no només volem ensenyar sinó també formar.
Per poder treballar amb els nostres alumnes hem de crear un ambient on el nen-a es senti feliç i estimat-da; d´aquesta forma es potencia la seva seguretat; hem de conèixer els nens per poder guiar-los en aquesta tasca tan complexa d´aprendre i entendre, al mateix temps que s´informa i orienta els pares. I com és evident, hem de preparar els nostres educadors pels canvis continus que la societat reclama, participant en cursos, conferències, congressos, etc.
Hem d´entendre que l´escola no és el lloc on es deixa el nen-a per passar el temps, ha de ser quelcom més: el lloc que desperti la curiositat per saber, l´amor per la natura, el respecte pel que és desconegut, el lloc que desenvolupi la seva creativitat i com no, un lloc en el qual es diverteixi al mateix temps que aprèn.
La nostra metodologia potencia la comprensió-reflexió per sobre de la memorització, sense oblidar que aquesta també és necessària.El treball de les diferents àrees ha de ser interdisciplinar i ha de tenir en compte que el joc i el dia a dia ens aporten un munt d’activitats engrescadores i dinàmiques que ens porten a l´aprenentatge significatiu.

Àrees a treballar a Educació Infantil:
• Descoberta d´un mateix
• Descoberta de l´entorn natural i social
• Intercomunicació i llenguatge: matemàtic, verbal, plàstic i musical.
I aprofitant el desig de saber dels nens s´introdueix l´anglès com a 1ª llengua estrangera i l’ordinador com a eina d´ensenyament-aprenentatge des de P.3. A més, a tots els cursos els mestres treballen amb la pissarra digital com una eina més d´ensenyament-aprenentatge. Hem d’educar els alumnes en allò que necessitaran en el seu futur, i dintre d´aquesta visió l´Escola ha de formar els alumnes en les noves tecnologies.
Com a trets més importants del projecte educatiu d´aquesta etapa hem de destacar els següents:
• Ser una escola activa i dinàmica
• Formar el nen-a en valors (esforç, sacrifici, ajut, tolerància, etc), treballant-los en totes les àrees i moments del dia.
• Compartir amb les famílies l´educació dels seus fills-filles (entrevistes, reunions, comunicats, treballs conjunts amb els fills, ESCOLA DE PARES…)
• Fomentar la curiositat per l´entorn i els seus esdeveniments.
• Educar en el respecte als altres (multiculturalitat)
• Ensenyar els trets identificadors de la nostra cultura.
• Potenciar l´ús de les noves tecnologies com a eina d´ensenyament-aprenentatge.
• Motivar els alumnes per aprendre altres llengües.
• Fomentar el gust per la lectura (racó del llibre) com a font de plaer i de coneixement.
• Potenciar el gust per la música, font de creativitat i sensibilitat: audicions, cançons, danses…
A més del  tutor/a que s´assigna a cada classe, que serà la responsable de realitzar les entrevistes amb els pares i portar el control de la tasca d´aprenentatge del  nen-a, el seu treball es complementa amb la mestra de suport, l´especialista d´educació física, l´especialista d´anglès  i el mestre de música.
Altre personal que proporciona una información essencial en el treball diari dels tutors són:
• Equip psicopedagògic: psicòleg, logopeda.
• Pediatra: amb visites setmanals al centre.
• Assessors i especialistes en temes d´infància i adolescència
• Escola de pares-mares

Ensenyaments

– LLAR D’INFANTS (de 16 setmanes a 2 anys)
– E. INFANTIL– PRIMÀRIA – ESO
– BATXILLERAT– CICLES FORMATIUS – PQPI-CAS 

Equip docent

– Mestres-tutors responsables del grup i interlocutors amb la família.
– Especialistes en matèries instrumentals i específiques.
– Mestres de reforç i auxiliars
– Equip psicopedagògic: psicòlegs, logopeda
– Pediatra: assessora en temes de salut i visita a l’alumnat
– Assessors en temes pedagògics I de teràpies grupals.
– Treball conjunt amb: EAP– CSMIJ– EIPI

Informació útil

Horari del centre

L´escola té un horari general que va de les 9 a les 13h i de les 15 a les 17h.
ESO: 8-13’30h 15-17h
Menjador: 13-15h. Supervisat per les pròpies educadores

 Servei d’acollida:

– matí: 7-9h
– tarda: 17-18’30h.

Servei de menjador

El centre disposa de cuina pròpia amb menús adaptats segons les diferents edats i necessitats dels nens-nenes (dietes, al.lèrgies, intoleràncies alimentàries, etc).

Instal·lacions

– Aules de 45-50m
– Patis independents per edats
– Zona de canvi i lavabos
– Cuina pròpia
– Aula d´usos múltiples
– 2 aules d´informàtica
– Aula d´idiomes
– Laboratori de ciències
– Laboratori de tecnología
– Biblioteca

 

Presinscripció

Pàgines de consulta pel procès de Preinscripció:

– www.xtec.cat

– www.gencat.cat/educacio

– www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia

Aula de P3

Aula de P5

Aula de P5

Projecte educació infantil

El tren

Projecte educació infantil

La xocolata

Projecte educació infantil

Els bombers

Contacti amb nosaltres

Vol rebre més informació?

Contacti amb nosaltres i l’atendrem molt aviat